Visselblåsning

Vi strävar efter att driva SMG AB på ett långsiktigt och hållbart sätt. Vi är därför måna om att missförhållanden eller oegentligheter som allvarligt kan skada verksamheten eller våra medarbetare uppmärksammas och utreds så tidigt som möjligt. För att förenkla för den som vill lämna information om missförhållanden eller oegentligheter som strider mot gällande lagstiftning, SMG ABs uppförandekod eller andra SMG AB policyer har vi ett Visselblåsarsystem.

Genom detta system kan medarbetare och samarbetspartners lämna information och samtidigt vara garanterade total anonymitet. Alla anmälningar tas emot och utreds av en extern aktör.

Vilka missförhållanden kan rapporteras?

Genom visselblåsarsystemet kan du rapportera missförhållanden inom SMG AB som rör:

  • bokföring, intern bokföringskontroll, revision, mutor eller annan ekonomisk brottslighet,
  • allvarliga överträdelser av SMG ABs Uppförandekod, Finanspolicy, Insiderpolicy, Hållbarhetspolicy, Kommunikationspolicy, Policy för intern kontroll eller,
  • andra allvarliga missförhållanden som rör SMG ABs vitala intressen eller enskildas liv och hälsa.

Vårt Visselblåsarsystem

Vårt visselblåsarsystem är ett ”early warning system” för att minska risker. Den är viktig för att värna god bolagsstyrning och bevara kundernas och allmänhetens förtroende för oss. Tjänsten är öppen för anställda, uppdragstagare, praktikanter, m.fl. hos SMG AB och för personer med motsvarande ställning hos SMG ABs underentreprenörer och leverantörer.

Så här gör du en anmälan

Du hittar SMG ABs Visselblåsarsystem via länken: https://whistleblowersoftware.com/secure/nordiskbergteknik

När du är inne i Visselblåsarsystemet – via länken ovan – kan du välja om du vill göra din anmälan muntligt i systemet, skriftligt i systemet eller muntligt via ett fysiskt eller digitalt möte. En anmälan kan göras dygnet runt alla dagar i veckan. En anmälan hanteras alltid med bibehållen anonymitet och med högsta sekretess.

Mer information kring rapportering, behandling av personuppgifter, anonymitet samt hantering av rapporten finns i Visselblåsarsystemet.

BACK